I Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/24 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.
Wniosek drukujesz i podpisujesz go wraz z rodzicem/opiekunem. Następnie go skanujesz i przesyłasz w formie elektronicznej lub przynosisz osobiście do szkoły.

od 24 kwietnia 2023 r.
do 23 maja 2023 r.
do godz. 12.00
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 31 maja 2023 r.
3 Zmiana na liście preferencji oddziału dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu weryfikacyjnych od 4 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasistów. od 6 lipca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty. do 12 lipca 2023 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 14 lipca 2023 r.
godz. 12.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej od 14 lipca
do 20 lipca 2023 r.
do godz. 12.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21 lipca 2023 r.
do godz. 12.00
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 21 lipca 2023 r.
do godz.13.00
10 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 21 lipca 2023 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych
12 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dokumenty do pobrania

Przygotowujemy uczniów do
kontynuowania nauki na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą,
kształcimy przyszłe elity.