I Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/21 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

Wniosek możesz wypełnić online na stronie https://nabor.pcss.pl/lowicz/szkolaponadpodstawowa/

Podczas wypełniania wniosku wygeneruje Ci się hasło i login do logowania się.

Wniosek drukujesz i podpisujesz go wraz z rodzicem/opiekunem. Następnie go skanujesz i przesyłasz w formie elektronicznej lub przynosisz osobiście do szkoły.

od 17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez
kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.
do godz. 15.00
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
do 14 lipca 2021 r.
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 21 lipca 2021 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe  także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.
- do godz. 14.00
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 2 sierpnia 2021 r.
10 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 3 sierpnia 2021 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r
12 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dokumenty do pobrania

Przygotowujemy uczniów do
kontynuowania nauki na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą,
kształcimy przyszłe elity.