I Liceum Ogólnokształcące

Aktywna tablica

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu otrzymało w ramach ww Programu środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych z zakresu TIK w wysokości 14 tys. złotych. Organ prowadzący – Powiat Łowicki zapewnił dodatkowo 3,5 tys. wkładu własnego, co pozwoliło na zakup 2 monitorów interaktywnych.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Ponadto celem Programu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz wspomaganie organów prowadzących szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem tych kompetencji, zainteresowań i uzdolnień.

Cele szczegółowe Programu:

 1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 3. rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 4. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 5. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

Szkoła zgodnie z:

§ 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 –2024 – „Aktywna tablica” jest zobowiązana podjąć działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

1)     uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu:

 1. a) 2 lub 3 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli,
 2. b) 4 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli,
 3. c) 5 osób – w przypadku szkoły lub SOSW, w której jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli;

2)     uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, szkoły za granicą lub SOSW w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 1. a) udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 2. b) zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 3. c) dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1883

3)     wyznaczeniu szkolnego e-koordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK;

4)     wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych;

5)     przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, szkołę za granicą lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, obejmującego zadania, o których mowa w pkt 1–4, oraz:

 1. a) ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 2. b) charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
 3. c) ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie;

6)     wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20.

REALIZACJA PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO W ŁOWICZU

 

Szkolny E-koordynator programu :   Jolanta Rybicka

Nauczycielski zespół samokształceniowy:
Dominika Kowalczyk, Małgorzata Deka, Marek Rybicki, Alicja Kalińska, Joanna Skoneczna-Sałuda, Maria Ploch, Wioletta Pokora, Beata Bończak, Sylwester Ciesielski.

Nasza placówka utworzyła w ramach Programu międzyszkolną sieć współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

Harmonogram pracy „Zespołu Aktywna Tablica” w roku szkolnym 2022/2023

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupione zostały:

– 2 monitory interaktywne ,  które będą wykorzystane przede wszystkim do pracy z programami edukacyjnymi, ciekawymi tematycznymi stronami internetowymi wspierającymi rozwój uczniów.

Monitory interaktywne zostały zamontowane w dwóch pracowniach:

 w pracowni języka niemieckiego

w pracowni matematycznej

 

Materiały dla nauczycieli w ramach zespołów samokształceniowych w Programie Aktywna Tablica

Strony internetowe przydatne do prowadzenia lekcji z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej:

biologhelp.pl

https://www.facebook.com/TeachingEnglish.BritishCouncil?ref=stream&hc_location=stream

https://www.facebook.com/EnglishIF?ref=stream&hc_location=stream

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/biology

http://www.edu-net.pl/subjects/biologia/sim.htm

https://sites.google.com/a/esc6.net/science-simulations-to-engage-the-digital-native/reporting-category-4-organisms-environments/high-school-biology

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.geography&hl=pl

http://www.gry-geograficzne.pl/

http://www.primarygames.co.uk/pg2/splat/splatsq100.html

http://www.geogebratube.org/

https://pl.khanacademy.org

www.classroomscreen.com (Tablica interaktywna)

www.kahoot.com (gry, quizy)

www.quizizz.com (gry, quizy)

www.learningapps.org (różne gry dydaktyczne)

www.quizlet.com (fiszki)

www.voki.com (awatar)

www.makebeliefscomix.com/Comix/ (komiksy)

www.digipuzzle.net (gry)

www.pixton.com (komiksy)

www.paul-matthies.de (triangolo)

www.toolsforeducators.com (gry planszowe)

www.specjalni.pl (zbiór linków, materiałów, propozycji)

http://www.pizap.com/ (edycja zdjęć, tworzenie plakatów, komiksów  i kolaży)

http://www.glogster.com/ (tworzenie plakatów interaktywnych)

http://www.zondle.com/ (tworzenie gier edukacyjnych)

 

Lekcje otwarte 

W dniu 5 października 2022 roku nauczyciel fizyki Pan Marek Rybicki, w klasie 2b przeprowadził lekcję otwartą z wykorzystaniem TIK. Temat lekcji Moment pędu. Zasada zachowania momentu pędu. W zajęciach mogli uczestniczyć nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu  i II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łowiczu w związku z nawiązaną współpracą w ramach sieci szkół.

13 października na lekcji historii odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona przez Panią Wiolettę Pokorę. Jej głównym celem było zaprezentowanie nowych metod dotyczących TIK na lekcjach historii i historii i teraźniejszości. Temat lekcji otwartej Codzienność podczas Powstania Warszawskiego – projekt „BohaterON – włącz historię!”.

W zajęciach mogli uczestniczyć nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu  i II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Łowiczu w związku z nawiązaną współpracą w ramach sieci szkół. Informacja o lekcji została zamieszczona na stronie szkoły i na portalu społecznościowym Łowicz24 – https://lowicz24.eu/artykul/bohateron-wlacz/1369579