I Liceum Ogólnokształcące

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju grzewczego

Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz, zwanego dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę 15000 litrów oleju opałowego wraz z transportem, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego
ul. Bonifraterska 3
99-400 Łowicz
tel. 46 837 42 00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, p. 1655 z późn.zm.)

III. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SIWZ, ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE ZAMIESZCZONA, OSOBY DO KONTAKTU
Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia będzie umieszczona na stronie Zamawiającego www.lo1chelmonski.pl, pobierz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Zamawiającego oraz w sekretariacie szkoły ul. Bonifraterska 3, w godzinach poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Charucka tel. 46 837 42 00

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15000 litrów oleju napędowego grzewczego) wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, zgodnie z poniższymi parametrami:
• wartość opałowa nie niższa niż – 42,6 MJ/kg
• gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż – 0,860 g/ml
• temperatura zapłonu nie niższa niż – 560C
• zawartość siarki nie więcej niż – 0,20 % (m/m)
• zawartość wody nie większa niż – 200 mg/kg
• zawartość stałych ciał obcych nie większa niż – 24 mg/kg
• lepkość kinematyczne w temp. 20 oC max. – 6,00 mm2/s
Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Dostawa odbędzie się w dwóch partiach, zależnie od zlecenia zamawiającego, rozliczana bezgotówkowo.

V. SKŁADANIE OFERT
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia upływa 17 grudnia 2010 roku.

VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych (art. 22 ust. 1 pkt 4)
Warunkiem udziału w postępowaniu jest :
a) złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę netto, wysokość podatku VAT oraz cenę brutto,
b) złożenie dokumentów wynikających z treści pkt 6 SIWZ

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy(załącznik nr 1 do SIWZ), pobierz
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) dokumenty poświadczające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (koncesja na obrót paliwami płynnymi lub inny dokument),
d) oświadczenie z art. 22 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), pobierz
e) oświadczenie z art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ). pobierz

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia 04.11.2010 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3.
Otwarcie kopert nastąpi 04.11.2010 roku o godz. 10:15.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena 100%

XII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XIV. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW
Nie dotyczy

XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA.
Nie dotyczy.
Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26 października 2010 roku pod numerem 345756-2010

Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie art. 24
Oświadczenie art. 22
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty