I Liceum Ogólnokształcące

14 kwietnia – PAŃSTWOWE ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

Ustawą z dn. 22 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 14 kwietnia państwowym świętem pod nazwą Święto Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe

i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r.

Nie mamy zbyt wielu informacji na ten temat. Nie wiemy jak wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że chrzest mógł mieć miejsce na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego.  Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór.

Książę Mieszko zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem

Czechów. Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem

z księżniczką Dobrawą w roku 965. Z Czech przybyli do rodzącego się państwa polskiego także pierwsi misjonarze,  m.in. św. Wojciech, biskup i męczennik, który jest głównym patronem naszej Ojczyzny. Nie ulega wątpliwości, iż Mieszko – poślubiając Dobrawę i przyjmując chrzest – kierował się doraźnymi interesami politycznymi. Z pewnością jednak zdawał sobie sprawę, że korzyści i skutki wynikające z przyjęcia chrześcijaństwa będą dalekosiężne,

że całkowicie odmienią jego kraj, że wprowadzą jego mieszkańców do zupełnie innej strefy kulturowej. Nie bez znaczenia dla Mieszka musiał być też fakt, iż nowa religia niosła ze sobą wysoką kulturę i cywilizację. Sztuka pisania nie tylko zaspokajała potrzeby intelektualne i religijne, ale była również niezbędna dla podtrzymywania normalnych stosunków z chrześcijańską Europą. Nie sposób więc przecenić tego wydarzenia, które w kontekście politycznym, cywilizacyjnym i kulturowym jest uznawane za punkt przełomowy w historii polskiej państwowości.

To bardzo młode święto będziemy obchodzić w Polsce dopiero po raz czwarty.

Zapraszamy do świętowania Chrztu Polski przez:

  • wywieszenie flagi w naszych domach i mieszkaniach oraz zrobienie zdjęcia i przesłanie go na fb szkoły,
  • zapoznanie się z treścią gazetki ściennej na górnym korytarzu przy sali nr 85,
  • udziału w Szkolnym Konkursie Historycznym „Chrzest Polski – państwo Mieszka I”.