I Liceum Ogólnokształcące
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych z dnia 29 lipca 2014 r.(Dz.U. z 2014, poz.1024) oraz Uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”, dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przysługiwać będzie w roku szkolnym 2014/2015 min. rodzicom uczniów klas III szkół ponadgimnazjalnych, u których w rodzinie dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm). Na pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników liczyć mogą również rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
– słabowidzących,
– słabosłyszących,
– niesłyszących,
– z niepełnosprawnością ruchową,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Warunkiem uzyskania dopłaty do wyprawki szkolnej będzie uzyskiwanie przez rodzinę dochodów poniżej kryterium obowiązującego w pomocy społecznej. Wynosi ono 539 zł. na jednego jej członka.
Uczniom niepełnosprawnym, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły ponadgimnazjalnej przysługują dopłaty bez żadnego kryterium dochodowego. Muszą oni jednak posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kwota dofinansowania młodzieży uczącej się w liceum (dotyczy również młodzieży niepełnosprawnej) wynosi: 445 zł.

Podobnie jak w poprzednim roku przewiduje się dofinansowanie dla uczniów, którzy przekraczają kryterium dochodowe, ale kwalifikują się na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej (min. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzinie, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne).

Osoby zainteresowane rządowym programem „Wyprawka szkolna” prosimy o wypełnienie wniosku dostępnego na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły, dołączenie do niego faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia albo rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunku z wyraźnie wyszczególnionymi zakupionymi pozycjami książkowymi. Do wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o zarobkach – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku.

W przypadku ubiegania się o refundację dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 10 września 2014 r.